close

Du befinder dig muligvis på den forkerte OBO-Bettermann-internetside. Du kan skifte til følgende landevarianter:

Data protection declaration

Data protection declaration

A. Generelle bestemmelser om databehandling på vores hjemmeside

1. Databeskyttelseserklæringens indhold

Vi, OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG (efterfølgende kaldet OBO), glæder os over, at du er interesseret i vores hjemmeside og i vores tilbud på vores hjemmeside.

Beskyttelse af dine persondata er meget vigtigt for os. Efterfølgende vil vi gerne oplyse dig udførligt om, hvilke data samles, når du besøger vores hjemmeside og gør brug af vores tilbud på hjemmesiden, og hvordan vi behandler eller bruger dem. Derudover oplyser vi dig også om, hvilke ledsagende tekniske og organisatoriske forholdsregler vi har taget for at beskytte dine data.

Behandling af persondata som f.eks. navn, adresse, e-mailadresse eller telefonnummer, sker kun ifølge gældende bestemmelser i databeskyttelseserklæringen. Ved hjælp af denne databeskyttelseserklæring, og hvis du er berørt af databehandling, vil vi gerne oplyse dig om art, omfang og formål for de persondata, som samles, bruges og behandles.

Selv om vi har truffet talrige tekniske og organisatoriske forholdsregler for behandling af persondata, kan en internetbaseret dataoverførsel principielt have sikkerhedsmangler, så en fuld beskyttelse ikke kan garanteres. Vi beder dig om at tage hensyn til dette, når du bruger vores tilbud på hjemmesiden.

2. Definitioner

1.1 Persondata iflge disse databeskyttelsesbestemmelser er enkelte oplysninger om Deres personlige eller faglige forhold. Hertil hrer isr Deres navn, e-mail-adresse og Deres adresse og telefonnummer.

1.2 Til persondata hrer ogs informationer om Deres brug af vores webside, som vi indsamler i henhold til denne databeskyttelseserklring. Ved besg p websiden til informationsbrug foregr dette som regel ved anvendelse af logfiles og cookies.

3. Navn og adresse på ansvarlige for databehandlingen

Ansvarlig ifølge databeskyttelseslovgivningen er:

OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG
Hüingser Ring 52
58710 Menden
Telefon: 0049-2373-89-0
Telefax: 0049-2373-89-238
E-mail: info@obo.de

4. Kontaktdata for den tilsynsførende for databeskyttelse

OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG
- den tilsynsførende for databeskyttelse -
Hüingser Ring 52
58710 Menden

Tlf.: 0049-2373-89-1351
E-mail: databeskyttelse@obo.de

5. Slettelse og spærring af persondata/ opbevaringstid

Medmindre andet er anført under den respektive behandling af persondata i kapitel B. i denne databeskyttelseserklæring, slettes de data, som opbevares hos os, så snart en opbevaring ikke længere er nødvendig og der ikke er nogen lovmæssige opbevaringskrav til hinder for slettelse af data. Hvis data for den pågældende person ikke slettes fordi de skal opbevares til anden brug eller iht. lovmæssige krav, begrænses behandlingen af disse. Dvs. data spærres og kan ikke behandles til andre formål. Det gælder for data som skal opbevares for den pågældende person, på grund af skatte- eller handelslovgivningen.

Ifølge til de lovmæssige krav gælder opbevaringspligten i seks år i henhold til § 257 stk. 1 HGB (den tyske handelslov: handelsdokumenter, inventar, åbningsbalance, årsregnskab, handelsbreve, regnskabsbilag, osv.) samt ti år i henhold til § 147 stk. 1 AO (den tyske skattelov: bøger, noter, situationsrapporter, regnskabsbilag, handels- og forretningsbreve, osv.).

6.Den pågældende persons rettigheder

6.1. Ret til bekræftelse

Hver pågældende person har ret til at forlange en bekræftelse fra den ansvarlige for databehandling, om der behandles persondata. Hvis en person vil gøre denne ret til bekræftelse gældende, kan han eller hun henvende sig til os eller til vores tilsynsførende for databeskyttelse.

6.2. Ret til oplysning

Hver person, som er omfattet af behandling af persondata, har ret til at få gratis oplysning om de persondata, som opbevares, og at få en kopie af denne oplysning. Derudover har den pågældende person ret til at få følgende oplysninger.

- behandlingsformål

- kategorier for persondata, som behandles

- modtagere eller modtagerkategorier, som har eller får indblik i persondata, særligt modtagere i tredjelande eller i internationale organisationer

- hvis muligt den planlagte periode, som persondata opbevares, eller, hvis dette ikke er muligt, kriterier for fastlæggelse af disse data

- ret til korrektion eller slettelse af disse pågældende persondata eller på begrænsning af den ansvarliges behandling af disse eller en indsigelsesret mod denne behandling

- ret til at klage til en tilsynsmyndighed

- hvis persondata ikke indhentes fra den pågældende person: Alle oplysninger om, hvorfra data er indhentet

- at der eksisterer en automatiseret beslutningsproces, som omfatter profiling i henhold til artikel 22 stk. 1 og 4 GDPR og - mindst i disse tilfælder - relevante oplysninger om den involverede logik samt tilstræbte følger og virkninger af en sådan behandling for den pågældende person

Desuden har den påpgældende person ret til oplysninger, om persondata overføres til et tredjeland eller til en international organisation. Hvis dette er tilfældet, har den pågældende person i øvrigt ret til at få oplysninger om egnede garantier i sammenhæng med en sådan overførsel.

Hvis en person vil gøre denne ret til oplysning gældende, kan han eller hun henvende sig til os til enhver tid eller til vores tilsynsførende for databeskyttelse.

6.3 Ret til korrektion

Hver person, hvis persondata behandles, har ret til at forlange øjeblikkelig korrektion af pågældende urigtige data. Desuden har den pågældende ret til at forlange at få færdiggjort ufuldstændige persondata via supplerende forklaring under hensyntagen til behandlingens formål.

Hvis en person vil gøre denne ret til korrektion gældende, kan han eller hun henvende sig til os til enhver tid eller til vores tilsynsførende for databeskyttelse.

6.4 Ret til slettelse

Hver person, hvis persondata behandles, har ret til at forlange af den ansvarlige, at persondata slettes øjeblikkeligt, hvis en af følgende årsager er tilstede eller hvis en behandling ikke er nødvendig:

- Persondata er indhentet til formål eller behandlet på en måde, som ikke er nødvendig mere.

- Den pågældende person tilbagekalder hans/hendes samtykke vedrørende behandling i henhold til art. 6 stk. 1 bogstav a GDPR eller art. 9 stk. 2 bogstav a GDPR og hvis et yderligere grundlag for behandling mangler.

- Den pågældende person gør i henhold til art. 21 stk. 1 GDPR indsigelse mod behandlingen og der er ingen berettigede, prioriterede grunde til behandling eller den pågældende gør i henhold til art. 21 stk. 2 GDPR indsigelse mod behandlingen.

- Persondata er blevet behandlet uretmæssigt.

- Slettelse af persondata er nødvendigt for at opfylde en retslig forpligtelse i henhold til EU-loven eller loven i det land, som den ansvarlige underligger.

- Persondata blev indhentet med henblik på informationsselskabets tilbudte serviceydelser i henhold til art. 8 stk. 1 GDPR.

Hvis en af overfor nævnte grunde findes og en person vil have slettet persondata, som er opbevares hos OBO, kan han eller hun til enhver tid henvende sig til vores tilsynsførende for databeskyttelse eller til en anden medarbejder. Vi sørger så for, at slettelsen foretages efter ønske.

Hvis persondata er offentliggjort af OBO og hvis vores virksomhed som ansvarshaver i henhold til art. 17 stk. 1 GDPR er forpligtet til slettelse af persondata, så træffer vi under hensyntagen til den tilgængelige teknologi og til implementeringsomkostninger passende foranstaltninger, også tekniske, for at informere andre databehandlingsansvarlige for offentliggørelse af persondata om, at den pågældende person har forlangt at disse andre databehandlingsansvarlige sletter alle links til hans eller hendes persondata eller kopier eller replikationer af disse persondata, for så vidt at behandling ikke er nødvendig. Vi sørger i det enkelte tilfælde for at iværksætte de nødvendige foranstaltninger.

6.5 ret til begrænsning af behandling

Hver person, hvis persondata behandles, har ret til at forlange af den ansvarlige, at behandling af persondata begrænses, hvis en af følgende forudsætninger er opfyldt:

- Rigtigheden af persondata benægtes af den pågældende person inden for et tidsrum, hvor det muliggør den ansvarlige, at kontrollere rigtigheden for disse persondata.

- Behandlingen er uretsmæssig, den pågældende person afviser en slettelse af persondata og forlanger i stedet for at begrænse brugen af disse persondata.

- Den ansvarlige skal ikke bruge persondata til behandlingsformål mere, men den pågældende person skal bruge dem til at gøre retskrav gældende eller til forsvar af retskrav.

- Den pågældende person har gjort indsigelse mod behandlingen i henhold til art. 21 stk. 1 GDPR og det er endnu ikke klart, om den ansvarliges berettigede grunde overvejer den pågældende persons.

Hvis en af overfor nævnte grunde findes og en person forlanger begrænsning af persondata, som er opbevares hos OBO, kan han eller hun til enhver tid henvende sig til os eller vores tilsynsførende for databeskyttelse. Vi sørger så for, at behandlingen begrænses.

6.6 Ret til datapotabilitet

Hver person, hvis persondata behandles, har ret til at få de persondata, som han/hun har stillet en ansvarlig til rådighed, i et godt struktureret, normalt og maskinlæsbart format og han/hun har ret til overførsel af disse data fra den ansvarlige, som har fået stillet disse persondata til rådighed, til en anden ansvarlig uden hindring, hvis behandlingen baserer på samtykket i henhold til art. 6 stk. 1 bogstav a GDPR eller art. 9 stk. 2 bogstav a GDPR eller på en anden aftale i henhold til art. 6 stk. 1 bogstav b GDPR og hvis behandlingen sker ved hjælp af automatiseret procedure, hvis behandlingen ikke er nødvendig til en opfylde en opgave, som er af offentlig interesse eller underligger offentlig myndighed og er overdraget til den ansvarlige.

Derudover har den pågældende person under udførelse af hans/hendes ret til dataoverførsel i henhold til art. 20. stk. 1 GDPR ret til at opnå, at disse persondata overføres direkte fra en ansvarlig til en anden ansvarlig, hvis dette er teknisk muligt, og hvis ikke det gør indgreb i andre personers rettigheder og friheder.

For at gøre denne ret til dataoverførsel gældende kan den pågældende person til enhver tid henvende sig til os eller til vores tilsynsførende for databeskyttelse.

6.7 Ret til indsigelse

Hver person, hvis persondata behandles, har af grunde, som udgår af hans/hendes specielle situation, ret til at gøre indsigelse mod behandlingen en af hans/hendes persondata, som sker på grund af art. 6 stk. 1 bogstav e eller f GDPR. Det gælder også for en profiling, som er støttet af en af disse bestemmelser.

OBO behandler ikke persondata mere, hvis der gøres indsigelse mod en behandling, medmindre vi kan dokumentere beskyttelsesværdige grunde for denne behandling, som overvejer den pågældende persons interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen tjener til at gøre retskrav gældende eller at forsvare retskrav.

Hvis OBO behandler persondata til direkte markedsføring, så har den pågældende person til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af persondata til reklameformål. Det gælder også for profiling, hvis det står i forbindelse med en sådan direkte markedsføring. Hvis den pågældende person gør indsigelse mod behandling af persondata til reklame, så behandler vi ikke disse persondata til reklameformål mere.

Derudover har den pågældende person af grunde, som udgår af hans/hendes specielle situation, ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af hans/hendes persondata, som sker til videnskabelige eller historiske forskningsformål i henhold til art. 89 stk. 1 GDPR, medmindre en sådan behandling er nødvendig for at opfylde en opgave af offentlig interesse.

Den pågældende person kan henvende sig direkte til os for at udøve hans/hendes ret til indsigelse. Den pågældende person står det i sammenhæng med brug af informationsselskabets serviceydelser frit for at udøve sin ret til indsigelse via automatiseret procedure, hvori tekniske specifikationer anvendes, uanset direktiv 2002/58/EF.

6.8 Automatiserede afgørelser i det enkelte tilfælde inklusive profiling

Hver pågældende person, hvis persondata behandles, har ifølge de europæiske direktiver og regeludstedende myndigheder ret til ikke at blive underordnet en afgørelse, der baserer udelukkende på automatiseret behandling - inklusive en evt. profiling - som har retslige følger overfor denne person eller på lignende vis har alvorlig betydning for personen, hvis afgørelsen

- ikke er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en aftale mellem den pågældende person og den ansvarlige, eller

- er tilladt på grund af unionens eller medlemslandes retsdirektiver, som den ansvarlige underligger, og disse retsdirektiver indeholder passende foranstaltninger til beskytte den pågældende persons rettigheder og friheder samt berettigede interesser eller

- sker med udtrykkelig samtykke fra den pågældende person.

Hvis afgørelsen

- ikke er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en aftale mellem den pågældende person og den ansvarlige, eller

- hvis den sker med udtrykkelig samtykke fra den pågældende person, træffer OBO passende foranstaltninger for at beskytte den pågældende persons rettigheder og friheder samt interesser, hvorunder mindst den pågældende persons ret til at bevirke at den ansvarlige person griber ind, at forklare sin mening og indsigelse mod en afgørelse, hører til.

Hvis den pågældende person vil gøre rettigheder gældende med hensyn til automatiserede afgørelser, kan han eller hun henvende sig til os til enhver tid eller til vores tilsynsførende for databeskyttelse.

6.9 Ret til indsigelse mod et databeskyttlesesretslig samtykke

Hver person, hvis persondata behandles, har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke mod behandlingen af hans/hendes persondata.

Hvis den pågældende person vil gøre retten til tilbagekaldelse af et samtykke gældende, kan han eller hun henvende sig til os til enhver tid.

Hver pågældende person kan henvende sig direkte til os med hensyn til alle spørgsmål og forslag.

6.10 Indsigelsesret overfor en databeskyttelsesmyndighed

Hver person, hvis persondata behandles, har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af hans/hendes persondata til en databeskyttelses-tilsynsmyndighed.

7. Retsgrundlag for behandling af persondata

Hvis der ikke er angivet andet i beskrivelsen af den repektive databehandlingsprocedure i det efterfølgende kapitel B. i denne databeskyttelseserklæring, gælder efterfølgende regler.

Art. 6 I lit. a GDPR tjener OBO som retsgrundlag for behandlingsprocedurer, hvor et samtykke skal indhentes til et bestemt behandlingsformål. Hvis behandlingen af persondata er nødvendig for at opfylde en aftale mellem aftaleparter, hvor den pågældende person er en part, via os eller en af vores datterselskaber - som forespørgslen om serviceydelser og/eller produkter handler om - så foregår behandlingen i henhold til art. 6 I lit. b GDPR. Det samme gælder for behandlingsprocedurer, som er nødvendige for gennemførsel af foranstaltninger før indgåelse af aftale, for eksempel ved forespørgsel om vores serviceydelser og produkter.

Hvis OBO underligger en retslig forpligtelse, hvorigennem en behandling af persondata er nødvendig, så baserer behandlingen på art. 6 I lit. c GDPR. I sjældne tilfælder kan behandlingen af persondata blive nødvendig for at beskytte livsvigtige interesser for den pågældende person eller en anden naturlig person. I dette tilfælde sker behandlingen i henhold til art. 6 I lit. d GDPR.

Sluttelig kan behandlingen ske i henhold til art. 6 I lit. f GDPR. Behandlingsprocedurer baserer på disse retsgrundlag, som ikke er omfattet af de ovenfor nævnte retsgrundlag, hvis behandlingen er nødvendig for at beskytte en berettiget interesse fra OBO eller en tredje, hvis den pågældendes interesser, grundrettigheder og grundfriheder ikke overvejer. Sådanne behandlingsprocedurer er tilladte, fordi de er nævnt ekstra af den europæiske lovgiver (sammenlign Betragtning 47 sætning 2 GDPR).

8.Hensyntagen til berettigede interesser

Hvis der ikke er andre bestemmelser i den respektive beskrivelse af databehandlingsproceduren i kapitel B. i denne databeskyttelseserklæring og behandlingen af persondata baserer på artikel 6 I lit. f GDPR, består vores berettigede interesse i gennemførsel af vores forretningsformål og den dermed forbundne finansielle interesse.

9. Databeskyttelse under anvendelse af vores kontaktdata / Indsigelsesmulighed

Hvis du anvender de kontaktdata, som er angivet på vores hjemmeside (som f.eks. vores e-mailadresse eller faxnummer) til en henvendelse til os, behandles de persondata, som overføres i den forbindelse til det formål, som henvendelsen har. Hvis henvendelsen ikke henviser til serviceydelser og/eller produkter fra OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG (OBO), men til et fra et datterselskab, behandles og besvares din henvendelse af dem, og til dette formål skal din forespørgsel videresendes.

Hvis henvendelsen henviser til interesse i vores serviceydelser hhv. produkter hhv. i opfyldelse af en aftale, som er indgået med os, er retsgrundlaget i henhold til art. 6 stk. 1 lit. b GDPR. Ved alle andre henvendelser har vi en berettiget interesse i henhold til art. 6 stk. 1 lit. f GDPR i databehandling på grund af den kommunikation, som du har initieret.

Besvarelse af din henvendelse eller begrundelse og gennemførsel af databehandling i forbindelse med et aftaleforhold opbevares indtil den fuldstændige afvikling af forespørgslen hhv. indtil afslutning af aftaleforholdet og slettes derefter (ikke før udløb af evt. garantifrister), medmindre at vi i henhold til artikel 6 stk. 1 S. 1 lit. c GDPR på grund af skatte- og handelsretslige opbevarings- og dokumentationspligter (iht. den tyske handelslov, straffelovbog eller skattelov) er forpligtet til en længere opbevaring eller at du har givet dit samtykke til en længere opbevaring iht. art. 6 stk. 1 S. 1 lit. a GDPR. Derudover vil vi gerne opretholde kontakten med dig efter behandling af den indgåede aftale hhv. efter afslutning af aftalen og informere dig om vores ydelser og tilbud i elektronisk form f.eks. via den e-mailadresse, som du har givet os. Databehandling til dette formål tjener til fastholdelse af kunder og kundepleje samt lettelse af kontaktoptagelse. Vi støtter vores berettigede interesse til art. 6 stk. 1 lit. f GDPR, hvorved vi under afvejning af interesser og dine grundrettigheder og friheder også ser fordele, som denne information muliggør for dig at få rettidige informationer om vores ydelser og tilbud, chancen for et tilbud til yderligere byggerier og for at kunne træde direkte i kontakt med en kontaktperson ved spørgsmål. Du har til enhver tid ret at gøre indsigelse mod databehandling, som sker på grundlag af art. 6 stk. 1 f) GDPR og som ikke beror på direkte reklame, af grunde, som udgår af din specielle situation. Men ved direkte reklame kan du til enhver tid modsige behandling uden angivelse af grunde.

Data, som behandles på grundlag af art. 6 stk. 1 lit f. GDPR til kundefastholdelse hhv. umiddelbar kontaktoptagelse, behandles indtil bortfald af den berettigede interesse og slettes derefter, senest, hvis du erklærer indsigelse mod databehandling. Lovmæssige opbevaringspligter opfyldes også med hensyn til disse data.

Modtager af persondata, som behandles iht. denne bestemmelse, er IT-tjenesteydere (især hoster), som vi iht. art. 28 GDPR har indgået en aftale med mht. behandling af ordrer og evt. datterselskaber, hvis din forespørgsel henviser til deres serviceydelser og/eller produkter.

10. Databeskyttelse ved ansøgninger og i ansøgningsprocedurer

Vi indhenter og behandler persondata fra ansøgere til formål at gennemføre ansøgningsproceduren og dermed på grundlag af en foraftale i henhold til art. 6 stk. 1 lit. b GDPR hhv. vores berettigede interesse iht. art. 6 stk. 1 lit. f GDPR om ansættelse af medarbejdere.

Behandlingen kan ske elektronisk, f.eks. hvis en ansøger sender tilsvarende ansøgningsdokumenter elekgtronisk til os, eksempelvis via e-mail eller via vores kontaktformular. Vi vi indgår en ansættelsesaftale med en ansøger, opbevarer vi de overførte data til formålet at afvikle beskæftigelsesforholdet under hensyntagen til de lovmæssige bestemmelser. Hvis den behandlingsansvarlige ikke aftaler et ansættelsesforhold med ansøgeren, så slettes ansøgningsdokumenterne automatisk to måneder efter bekendtgørelse af afgørelsen, hvis en slettelse ellers ikke har berettiget interesse for den ansvarlige for behandlingen. Øvrig berettiget interesse er for eksempel en dokumentationspligt i en sag i henhold til den generelle ligestillingslov.

På grund af den digitaliserede registrering af den indgåede ansøgninger er modtager af persondata, som behandles vores IT-tjenesteydere (især hoster), som vi har tilsvarende behandlingsaftaler med iht. art. 28 GDPR.

11. Ændring af disse databeskyttelsesbestemmelser

OBO forbeholder sig ret til at ændre disse databeskyttelsesbestemmelser når som helst med virkning i fremtiden. Den aktuelle version kan findes på websiden. Se regelmæssigt efter på websiden, og indhent informationer om de gældende databeskyttelsesbestemmelser.

B. Særlige bestemmelser om databehandling på vores hjemmeside

1. Registrering og anvendelse af dine data

Under omfang og art af registrering og anvendelse af dine data skelner vi imellem, om du kun besøger vores hjemmeside til at indhente informationer eller om du tager imod ydelser, som vi tilbyder, som f.eks. en indgåelse af en aftale via hjemmesiden og registrerer dig.

2. Orienterende anvendelse/ registrerede data/ cookies

(1) Ved den udelukkende orienterende anvendelse af hjemmesiden, altså hvis du f.eks. ikke foretager en bestilling via vores hjemmeside eller sender andre informationer til os, registrerer vi kun de persondata, som din browser sender til vores server. Hvis du vil kigge på vores hjemmeside, registrerer vi følgende data, som er teknisk nødvendige for os, for at vise dig vores hjemmeside og for at sikre dens stabilitet og sikkerhed (retsgrundlag er art. 6 stk. 1 S. 1 lit. f GDPR):

  • IP-adresse
  • Dato og klokkeslæt for forespørgsel
  • Tidsforskel til Greenwich Mean Time (GMT)
  • Forespørgslens indhold (konkret side)
  • Tilgangsstatus/HTTP-statuskode
  • respektiv overført datamængde
  • Hjemmeside, hvorfra forespørgslen kommer
  • Browser
  • Styresystem og dets overflade
  • Sprog og version for browsersoftware
(2) De data, som behandles iht. stk. 1 i denne forskrift, opbevares til de angivne formål i 30 dage og slettes derefter.

(3) Udover de ovenfor nævnte data registreres cookies på din computer under anvendelse af vores hjemmeside. Det sker ifølge dit samtykke iht. art. 6 stk. 1 lit. a GDPR, hvis du har samtykket i anvendelse af cookies, da du åbnede vores hjemmeside. I disse tilfælder sættes der også en såkaldt Accept Cookie, som ikke selv har yderligere indhold udover den henvisning, at dannelse af cookies og sessions-cookies er tilladt. Derudover anvendes cookies på basis af vores berettigede interesse i henhold til art. 6 stk. 1 lit. f GDPR til optimering og finansiel drift af vores onlinetilbud. Ved cookies handler det om små tekstfiler, som tilpasses til den browser, som du bruger, og gemmes på din harddisk og hvorigennem det sted, som cookies sætter (her igennem os), bestemte informationer kan overføres. Cookies kan ikke udføre programmer eller overføre virus på din computer. De tjener til at gøre internettilbuddet mere brugervenligt og effektivt.

(4) Brug af cookies:

a) Vores hjemmeside bruger følgende slags cookies, hvis omfang og funktion forklares efterfølgende:

- Transiente cookies (dertil b)
- Persistente cookies (dertil c).

b) Transiente cookies slettes automatisk, når du lukker browseren. Dertil tæller især session-cookies. De gemmer en såkaldt session-ID, hvormed forskellige forespørgsler fra din browser kan tilordnes det fælles besøg. Derved kan din computer genkendes, når du vender tilbage til vores hjemmeside. Session-cookies slettes, hvis du logger ud eller lukker browseren.

c) Persistente cookies slettes automatisk efter en fastlagt tid, som er forskellig alt efter cookie og kan være flere år. Du kan slette cookies til enhver tid i din browsers sikkerhedsindstillinger.

d) Du kan konfigurere din browser-indstilling tilsvarende dine ønsker og f.eks. afvise modtagelsen af Third-Party-Cookies eller alle cookies. Vi henviser til, at du eventuel så ikke kan bruge alle funktioner på denne hjemmeside.
(5) Modtager af persondata er ifølge det ovenfor nævnte IT-tjenesteydere (især hoster), som vi har tilsvarende ordrebehandlingsaftaler med iht. art. 28 GDPR.

3. Google Analytics

Vi anvender på grundlag af vores berettigede interesse i analyse, optimering og finansiel drift af vores onlinetilbud i henhold til art. 6 stk. 1 lit. f. GDPR "Google Analytics", en webanalyseservice fra Google Inc. („Google“) Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Google anvender cookies. Informationerne, som er indsamlet via cookien, om din brug af dette onlinetilbud, overføres som regel til en af Google's servere i USA og gemmes der.

Google er certificeret ifølge Privacy-Shield-aftalen og byder herved en garanti for at overholde den europæiske databeskyttelseslov:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Google bruger disse informationer fra vores ordre til at analysere brugen af vores onlinetilbud, for at sammensætte rapporter om aktiviteter inden for dette onlinetilbud og til yderligere serviceydelser, som hænger sammen med brugen af dette onlinetilbud og serviceydelser, som hænger sammen med brugen af internettet overfor os. Derved kan der oprettes pseudonyme brugerprofiler af de behandlede data.

Vi anvender Google Analytics, for kun at vise de brugere de reklamesider, som Google og deres partnere placerer, som også har vist interesse i vores onlinetilbud eller opfylder de bestemte kriterier (f.eks. interesse i bestemte temaer eller produkter, som fastlægges efter besøg på hjemmesider), som vi overfører til Google (såkaldt "Remarketing-", hhv. "Google-Analytics-Audiences"). Ved hjælp af remarketing Audiences vil vi gerne sikre, at vores reklamer tilsvarer den potentielle bruger og ikke virker generende.

Vi anvender Google Analytics inklusive funktionerne fra Universal Analytics. Universal Analytics giver os mulighed for at analysere aktiviteterne på vores sider på flere apparater (f.eks. ved adgang med laptop og senere via en tablet). Det er muligt med pseudonym-tildeling af bruger-ID til brugeren. Denne tildeling foretages, hvis De registrerer Dem til en kundekonto eller tilmelder Dem til Deres kundekonto. Der sendes dog ikke persondata til Google. Selv om Google Analytics med Universal Analytics har fået nye funktioner, medfører det ikke en forringelse af aktiviteterne til databeskyttelse såsom IP-Masking eller Browser-Add-on.

Vi anvender kun Google Analytics med aktiveret IP-anonymisering. Det betyder, at brugerens IP-adressen forkortes af Google inden for den Europæiske Unions medlemslande eller i andre af aftalens kontraherende lande inden for det europæiske økonomiske område. Den fulde IP-adresse overføres kun i undtagelsestilfælde til en server i USA af Google og afkortes der.

Brugerens IP-adresse, som sendes fra din browser, kobles ikke sammen med andre data fra Google. Brugeren kan forhindre opbevaring af cookies via en tilsvarende indstilling i din browser-software; brugeren kan derudover forhindre registreringen af din brug af onlinetilbuddet via cookies til Google, idet du downloader følgende browser-plugin via følgende link og installerer den.

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Yderligere informationer om databrug via Google, indstillinger og indsigelsesmuligheder, finder du her:

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners
http://www.google.com/policies/technologies/ads
http://www.google.de/settings/ads

Derudover kan du forhindre registreringen af dine data via Google Analytics (især ved mobile enheder, som ikke tillader installation af den ovenfor nævnte browser-software) idet du klikker på følgende link. Der sættes en Opt-Out-Cookie, som forhindrer fremtidig registrering af dine data ved besøg på denne hjemmeside: Deaktivering af Google Analytics.

5. Brug af funktioner og tilbud på vores hjemmeside

Men hvis du vil tage brug af de serviceydelser, som tilbydes på vores hjemmeside, som f.eks. betalingspligtige ordrer i vores onlineshop eller bestilling af en newsletter, er det nødvendigt, at du angiver yderligere persondata. Enkeltheder hertil kan du læse i de efterfølgende regler.

5.1 Kontaktformular

(1) Ved en frivillig brug af vores kontaktformularer, bedes du om at angive dit firmanavn, dit for- og efternavn, dit firmas postadresse samt din e-mailadresse. Disse angivelser er kendetegnet med pligtfelter. Derudover har du mulighed for at angive yderligere data for at optimere din personlige tilgængelighed og tiltale (f.eks. telefonnummer, jobbetegnelse samt årsagen til din forespørgsel/henvendelse (besked).

(2) Med afsending af din forespørgsel registrerer vi den IP-adresse, som du bruger og tidspunktet for tilmeldingen. Formålet med proceduren er, at dokumentere din forespørgsel og evt. at kunne opklare en mulig misbrug af dine persondata.

(3) Retsgrundlag for behandling af dine persondata er først og fremmest dit samtykke, som du udtrykkeligt har givet i henhold til art. 6 stk. 1 lit. a GDPR. Derudover tjener databehandlingen til at svare på din forespørgsel og dermed også til (for-) aftale-formål i henhold til art. 6 stk. 1 lit. b. GDPR. Desuden sker databehandlingen på grundlag af en berettiget interesse i henhold til art. 6 stk. 1 lit. f GDPR til svar på dit spørgsmål til vores service hhv. tilbud og til dokumentation af en mulig misbrug af den hertil brugte e-mailadresse. Såfremt der gøres forskel mellem pligtangivelser og frivillige angivelser, efterspørges kun pligtangivelser i henhold til art. 5 stk. 1 lit. c, art. 25 GDPR, som typisk også overføres via andre forespørgselsmåder - f.eks. i e-mailsignaturen fra den, som sender forespørgslen - og data som erfaringen har vist (se afsnit 2) er nødvendige til at svare på forespørgslen. Typisk bruger vi kun disse data om f.eks.
- at tilordne kunden til den rigtige salgsregion
- at tilordne kunden til den rigtige eksterne medarbejder
- målrettet at invitere til messe, seminarer osv.
- at kunne sende certifikater til seminardeltagere
- at kunne sende printet materiale
- at kunne levere materiale / modeller osv.
- at kunne levere til lokale forhandlere
Frivillige angivelser som f.eks. din stilling eller baggrund til forespørgslen hjælper os umiddelbart med at kunne betjene dig bedst muligt uden at skulle stille yderligere spørgsmål, da vi f.eks. har forskellige produkter og informationer til forskellige faggrupper. Vi har en berettiget interesse i henhold til art. 6 stk. 1 lit. f GDPR og den består sluttelig også deri, at de data, som du har stillet til rådighed, kan bruges til en senere kontakt for en (potentiel) kundepleje og at du kan informere dig om vores tilbud og serviceydelser.

(5) Vi sletter de data, som du har stillet til rådighed, så snart en opbevaring til det nævnte formål ikke er nødvendig mere. Hvis du har tilbagekaldt dit samtykke til databehandling, hvilket er muligt til enhver til, men lader databehandlingen indtil tilbagekaldelsen uvedrørt og/eller gør en indsigelse mod en databehandling inden for en berettiget interesse (art. 6 stk. 1 lit. GDPR) gældende, sletter vi disse data øjeblikkeligt. Det gælder ikke, hvis og såfremt en anden lovmæssig grund (f.eks. den om for- og eftersalgsgaranti iht. art. 6 stk. 1 lit. b GDPR) som retfærdiggør yderligere behandling eller en øjeblikkelig slettelse modsiger lovmæssige opbevaringspligter (art. 6 stk. 1 lit. c GDPR).

(6) Modtager af behandlede data iht. denne bestemmelse er IT-serviceydere (især hoster), som vi har tilsvarende ordrebehandlingsaftaler med iht. art. 28 GDPR har indgået en aftale med og evt. datterselskaber, hvis din forespørgsel henviser til deres serviceydelser og/eller produkter.

5.2 Newsletter

(1) Med dit samtykke og under angivelse af din e-mailadresse kan du abonnere vores newsletter, hvor vi informerer om aktuelle, interessante tilbud, om vores serviceydelser og produkter, nyheder fra vores firma og yderligere aktuelle OBO-temaer. For tilsendelse af newsletteren er det kun nødvendigt at angive din e-mailadresse.

(2) For tilmelding til vores newsletter anvender vi den såkaldte Double-opt-in-procedure. Det betyder, at vi efter at du har tilmeldt dig sender en e-mail til den e-mailadresse, som du har angivet, og beder dig om at bekræfte, at du ønsker at modtage newsletteren. Hvis du ikke bekræfter din tilmelding inden for 72 timer, spærres og slettes dine data automatisk. Derudover registrerer vi din repektive IP-adresse og tidspunkt for tilmelding og bekræftelse. Formålet med proceduren er, at dokumentere din tilmelding og evt. at kunne opklare en mulig misbrug af dine persondata. Efter din bekræftelse af bestilling af newsletteren registrerer vi dine angivelser i henhold til art. 2 med formålet at sende newsletteren til dig og for at dokumentere en mulig misbrug af din e-mailadresse i henhold til st. 2.

(4) Retsgrundlag for behandling af dine persondata er først og fremmest dit samtykke, som du udtrykkeligt har givet i henhold til art. 6 stk. 1 lit. a GDPR og vores berettigede interesse med hensyn til de behandlede data iht. stk. 2 i henhold til art. 6 stk. 1 lit. f GDPR til dokumentation af en mulig misbrug af den hertil brugte e-mailadresse.

(5) Dit samtykke til at sende newsletteren kan du tilbagekalde til enhver tid og du kan afmelde newsletteren. Tilbagekaldelsen kan du erklære via klik på linken i hver newsletter-e-mail eller via e-mail til info@obo.de eller via besked til de nævnte kontaktpersoner i kolofonen.

(6) Din e-mailadresse registreres til forsendelse af newsletteren for den tid, som tilmeldingen er ønsket. De øvrige registrerede data i henhold til stk. 1 slettes af os efter maks, en måned efter din framelding.

(7) Modtager af behandlede data iht. denne bestemmelse er IT-serviceydere (især hoster), som vi har tilsvarende ordrebehandlingsaftaler med iht. art. 28 GDPR.

5.3 OBO Construct

(1) Vi tilbyder vores kunder, medarbejdere og potentielle nye kunder samt aftalepartnere at kunne bruge vores software OBO Construct via vores hjemmeside i forskellige anvendelsesniveauer. Programmet kan downloades eller står til rådighed som web-applikation. Download og/eller brug vores software, lav en tilsvarende brugeraftale med os, selvom det ikke koster noget.

For at kunne downloade softwaren, skal der registreres persondata i download-formularen. Disse angivelser er brugerens stamdata, altså navn, adresse og e-mailadresse, som vi skal bruge, for at kunne identificere brugeren som aftalepartner og for at kunne kontakte denne (art. 6 stk. 1 lit. b GDPR). Derudover spørges efter brugerens profession, som er afgørende for os for at tilpasse det enkelte produkt til brugeren og for at kunne tilpasse produkterne til de forskellige erhvervsgrupper, som bruger softwaren mest intensiv. Denne databehandling sker i hvert tilfælde i vores berettigede interesse (art. 6 stk. 1 lit. f GDPR). Derudover sker databehandlingen også i henhold til art. 6 stk. 1 lit. a GDPR på grund af dit samtykke, da det står dig fuldstændig frit for at bruge den gratis tilbudte software og i denne sammenhæng at prisgive dine data.

Udover muligheden for at downloade softwaren tilbyder vi ved nogle OBO-Construct produkter (f.eks. OBO Construct til underjordiske systemer og OBO Construct til jordingssystemer) muigheden for at registrere sig til brug af softwaren og fastlægge et password til en senere tilmelding. Under registreringen spørges efter de samme data til behandlingsformål, som i den ovenfor beskrevne downloadformular, derfor henvises hertil. Din e-mailadresse registreres for at kunne afslutte registreringsproceduren, da du skal bekræfte din tilmelding via en link i en e-mail, for at kunne aktivere din konto. Desuden skal din e-mailadresse bruges for at kunne gemme dine konfigurationer og at kunne indordne dem under dig. Du kan tilmelde dig som bruger med din e-mailadresse og dit password og se alle dine projekter og konfigurationer.

Så snart du har en konto, kan du oprette et vilkårligt antal projekter. De eneste pligtfelter her er projektnavn og ordredato. Datoen er forindstillet til den aktuelle dato og projektnavnet er forindstillet til "Nyt projekt", som kan ændres. Herved kan du oprette et projekt direkte uden at skulle indtaste yderligere angivelser om selve projektet. Du har mulighed for at ændre projektets navn og at indtaste yderligere projektspecifikke informationer (som projektforkortelse, projektnummer, kundenummer, kundenavn, kundeadresse). De data, som du opretter ved denne procedure, gemmes på vores server og kan kun hentes af den respektive bruger (altså dig) under anvendelse af dit password.

Behandling af de ovenfor nævnte data sker i henhold til dit givne samtykke under registreringen i henhold til art. 6 stk. 1 lit. a GDPR, samt til opfyldelse af aftalen iht. art. 6 stk. 1 lit. b GDPR. Desuden har vi en berettiget interesse i henhold til art. 6 stk. 1 lit. f. GDPR, at stille vores (potentielle og/eller tidligere) kunder samt vores medarbejdere og aftalepartnere en anvendelig software, som er tilpasset dine behov, og som vedvarende optimeres. Hertil skal softwaren analyseres for at kunne foretage kontinuerlige optimeringer. Analysen af brugen af softwaren sker ved web-applikationen ved hjhælp af Google-Analytics (se hertil indsigelsesmuligheder ovenfor ciffer B 3). Der sker principielt ikke et indgreb i dine persondata, som er registreret i et projekt.

For opfyldelse af en aftale (art. 6 stk. 1 lit. b GDPR) er det nødvendigt men i hvert tilfælde også i vores berettigede interesse iht. (art. 6 stk. 1 lit. f. GDPR), at vi kan bede dig om et feedback om den software, som du bruger, via de kontaktdata, som du har indgivet, for at få forbedringsforslag eller for at kunne henvise dig til nye muligheder i den allerede brugte software eller til praktiske/andre anvendelsesmuligheder.

(2) Uden dit udtrykkelige samtykke og uden lovmæssig baggrund videregives dine persondata ikke til tredje udenfor aftalen, udover til softwareudviklere, som vi har pålagt denne opgave. Vi videregiver disse data til disse softwareudviklere, for at de kan stille dig nødvendige, tekniske informationer hhv. opdateringer til rådighed til den software, som du bruger. Vi henviser til, at det i dette tilfælde handler om en aftalebearbejdning i henhold til art. 28 GDPR. Den pågældende softwareudvikler har via aftale med os forpligtet sig til at overholde de lovmæssige krav om databeskyttelsesregler.

(3) Efter afvikling af aftalen spærres dine data for fortsat brug. Efter afløb af de skattemæssige og handelsretslige bestemmelser slettes disse data, hvis du ikke udtrykkeligt har indvilliget i en videre brug. Data, som behandles på grundlag af art. 6 stk. 1 lit f. GDPR behandles indtil bortfald af den berettigede interesse og slettes derefter, senest, hvis du erklærer indsigelse mod databehandling. Lovmæssige opbevaringspligter opfyldes også med hensyn til disse data.

(4) Når softwaren stilles til rådighed via en app-store skal der yderligere tages hensyn til udbyderens henvisninger om omgangen med dine data. Denne databrug ligger udelukkende i app-store-udbyderens ansvar.

6. Social-Plugins

Der anvendes ingen "Social-Plugins" på vores hjemmeside, Vi stiller kun link til forskellige "Social Media-tjenester" til rådighed. Hvilke data, der registreres af udbyderne og hvordan de bruges, findes i den enkelte serviceudbyders respektive databeskyttelseserklæring.

7. Google Maps

Denne hjemmeside bruger Google Maps til at vise interaktive kort og til at oprette en kørselsvejledning. Google Maps er en kort-serviceudbyder fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA. Vores position vises via denne serviceydelselse og du kan lettere finde vej til os. Det er en berettiget interesse i henhold til art. 6 stk. 1 lit. f GDPR.

Via brugen af Google Maps kan der overføres informationer om brugen af denne hjemmeside inklusive din IP-adresse og den i rutevejlednings-funktionen indtastede (start-) adresse til Google i USA. Hvis du henter en hjemmeside fra vores internetplatform, som indeholder Google Maps, opbygger din browser en direkte forbindelse med Googles servere. Kortets indhold overføres direkte fra Google til din browser og derfra integreret i hjemmesiden. Derfor har vi ingen indflydelse på omfanget af de data, som Google registrerer på denne måde. Efter vores nuværende information handler det om mindst disse data:
- Dato og klokkeslet for besøget på vores hjemmeside,
- Internetadresse eller URL for den hentede hjemmeside,
- IP-adresse, (start-)adresse indtastet i rutevejledningen.

Dette sker uafhængig af, om Google stiller en brugerkonto til rådighed, hvorigennem du er logget på. eller om der ikke eksisterer en brugerkonto. Hvis du er logget på Google, indordnes dine data direkte under din konto. Hvis du ikke ønsker en indordning ved Google via din profil, skal du logge dig fra før aktivering af knappen. Google gemmer dine data (selv for brugere, som ikke er logget på) som brugerprofiler og analyserer dem. En sådan analyse sker særlig i henhold til art. 6 stk. 1 lit. f GDPR på basis af en berettiget interesse fra Google om at placere personaliseret reklame, til markedsforskning og/eller udformning af sin hjemmeside.

Du har ret til indsigelse mod denne oprettelse af brugerprofiler, hvorved du skal henvende dig direkte til Google for dette formål. Læs hertil Googles databeskyttelseserklæring under https://www.google.com/policies/privacy. INdsigelsesmuligheden (Opt-Out) skal være tilgængelig via følgende link, www.google.com/settings/ads/.

Google LLC med sæde i USA er certificeret af den us-europæiske databeskyttelsesoverenskomst „Privacy Shield“, som garanterer det databeskyttelsesniveau, som gælder i EU i henhold til (kriterier) EU-kommissionens opfattelse.

Hvis du ikke er indforstået med fremtidige overførsler af dine data til Google under brug af Google Maps, er der mulighed for at deaktivere Google Maps-serviceydelsen helt, idet du slukker anvendelsen af JavaScript i din browser. Google Maps og dermed også visningen af kort på denne hjemmeside kan dermed ikke bruges.

Googles brugerbetingelser findes via http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html de yderligere brugerbetingelser for Google Maps findes via https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html. Udførlige informationer om databeskyttelse i sammenhæng med anvendelse af Google Maps findes på Googles internetside ("Google Privacy Policy"): http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Når du bruger vores hjemmeside, erklærer du dig indforstået med behandling af de data, som Google Maps rutevejledning registrerer om dig, på den ovenfor beskrevne måde og til det nævnte formål.

8. Sikkerhedsforanstaltninger

Vi træffer organisatoriske, aftalemæssige og tekniske sikkerhedsforanstaltninger tilsvarende teknikkens standard, for at sikre, at de databeskyttelsesretslige bestemmelser overholdes og dermed beskytter vi os mod tilfældige eller bevidste manipulationer, tab, ødelæggelse eller indgreb i de data, som vi behandler, fra uberettigede personer. En krypteret overførsel af data mellem din browser og vores server er en af vores særlige sikkerhedsforanstaltninger.